Aber-OWL: SPARQLSPARQL Endpoint URI:

Use OBO-style URIs: